Dyslexie

> Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.

De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):
“dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse vaardigheden. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan is al vele malen gebleken.

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband met logopedische stoornissen. Informeer hierover bij de logopedist

Behandeling van dyslexie (particulier)

Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (vergoede dyslexiezorg)

Logopediepraktijk Velserbroek is aangesloten bij Pedagogen (Dyslexie )Collectief Haarlem en biedt van daaruit vergoede dyslexiebehandelingen aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Behandeling van dyslexie (particulier traject)

Daarnaast kan er ook een particulier traject gestart worden, wanneer er sprake is van dyslexie, maar wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een vergoede behandeling.

Wat doet de dyslexiebehandelaar?

Het doel van een dyslexiebehandeling is om een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief te bereiken. Daarnaast is het adequaat leren omgaan met de handicap die dyslexie is, een belangrijk doel van de behandeling.

De dyslexiebehandeling bestaat niet uit een standaardaanpak. Een dyslexiebehandeling is maatwerk op basis van een effectieve theorie over de aanpak van lees- en spellingsproblemen. Het is belangrijk dat een kind het eigen probleem reëel gaat inschatten, zelf doelen kan stellen en gemotiveerd is om aan de oplossing te werken. Succeservaringen versterken het zelfvertrouwen.

In de behandeling zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het lezen en spellen zelf. Ook wordt geoefend met letterkennis en fonologische vaardigheden (klankoefeningen). In iedere behandeling is aandacht voor het klankschema, de klank-letterkoppeling en de spellingsregels. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de op school gehanteerde methodes en terminologie.

In de behandeling wordt ook ruimte vrij gemaakt voor psycho-educatie, dat wil zeggen de uitleg van wat dyslexie inhoudt en de emotionele beleving van het kind en de ouders bij deze leerstoornis.

Het slagen van een behandeltraject is nauw gekoppeld aan een goede samenwerking met school. Bij het begin van de behandeling vindt een startgesprek plaats op school, halverwege de behandeling vindt er een evaluatiegesprek plaats en bij de afronding zal aan school en ouders geadviseerd worden hoe het geleerde vastgehouden kan worden om terugval te voorkomen.

Er wordt gewerkt met een digitaal logboek dat toegankelijk is voor alle betrokkenen rondom een kind.